حرکت قطعات سنگ کره روی خمیر کره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود

حرکت قطعات سنگ کره روی خمیر کره

حرکت قطعات سنگ کره روی خمیر کره باعث پیدایش  4 پدیده میشود / آن پدیده ها کدامند ؟

حرکت باعث پیدایش زلزله / سونامی / آتشفشان / ایجاد جزیره میشود ./

تاریخ ارسال : 23 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com