فرمان مشروطه توسط کدام پادشاه صادر شد

فرمان مشروطه توسط کدام پادشاه صادر شد

آیا میدانید فرمان مشروطه توسط کدام پادشاه صادر شد ؟

توسط مظفرالدین شاه

فرمان مشروطیت در اصل فرمان تشکیل مجلس شورای ملی ست که مظفرالدین شاه قاجار در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی امضا کرد و یک روز بعد در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ فرمان مشروطیت صادر شد.

مظفرالدّین شاه با امضای این فرمان، درخواست متحصنین در جنبش مشروطه ایران را پذیرفت و با مشارکت مردم در امر حکومت موافقت کرد و بدین ترتیب در سرزمین ایران برای نخستین بار حکومت مشروطه تأسیس شد.

خطاب فرمان به صدراعظم، یعنی میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله است که خود در تهیّه آن و راضی کردن شاه به امضای آن کوشش کرده بود. اصل فرمان به خط و انشای احمد قوام است

تاریخ ارسال : 27 می 2022
نظرات شما

چطور بود ؟


جديد( 2022 )
contact
جوج هلپ اغلب از سطح اینترنت سعی میکند سوالات و اطلاعاتی که شما نیاز دارید و جستجو میکنید را پیدا کرده و آنرا در اختیار شما قرار دهد.
jojhelp.com